fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Afnemer: De partij welke een aankoop doet via Clusive voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Clusive;

Code: Code, gekoppeld aan een bepaalde Afnemer/bestelling, dat op het (aangekochte) ticket staat vermeld;

Entreegelden: Prijs van tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten;

Evenement: De publieke of besloten gebeurtenis waarbij bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;

Locatie: De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator: De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;

Overeenkomst: De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Afnemer tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling door Clusive Events tot stand komt;

Ticket: Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Websites van Clusive
Alle websites die gebruik maken van de diensten en/of software van Clusive ten einde de verkoop van Tickets mogelijk te maken;

1.2 De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend voor en ten behoeve van de uitleg daarvan en zijn overigens zonder betekenis.

1.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Clusive worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere bestelling voor Tickets en op iedere Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken wanneer rechtsgeldig ondertekend. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
2.1 Clusive treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Afnemer en Organisator. Clusive maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde van artikel 2.2 nadat Afnemer via Clusive een bestelling voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Clusive verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement.

2.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
i. Indien en zodra de Afnemer en Clusive de datum van de bestelling, de rang van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Clusive opgenomen;
ii. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra Clusive (autorisatie van) de betaling door Afnemer heeft ontvangen;
iii. Is de Overeenkomst via de website van Clusive tot stand gekomen, dan wordt de Overeenkomst, per omgaande via e-mail aan de Afnemer bevestigd;
iv. Is de Overeenkomst telefonisch tot stand gekomen, dan vindt geen aparte schriftelijke bevestiging daarvan plaats;
v. Indien geen autorisatie van de betaling door Afnemer verkregen wordt, dan ontvangt de Afnemer hetzij via e-mail, hetzij via gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

2.3 Een Bestelling is voor de Afnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 3 Tickets
3.1 De door Clusive geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Clusive aan de Afnemer geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Clusive niet is toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
iii. indien de onder i. of ii. genoemde situatie zich voordoet zal Clusive en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

3.2 Clusive en / of Organisator kunnen de Afnemer bovendien een nader te bepalen boete opleggen.

3.3 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

3.4 Clusive en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden / ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

3.5 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Clusive op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

3.6 De additionele reserveringkosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

3.7 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Afnemer te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Afnemer op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de Afnemer de reeds geleverde kaarten aan Clusive retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Clusive niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Clusive besluiten de Tickets niet om te ruilen.

3.1 Clusive behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bestellingen te weigeren van Afnemers.

Artikel 4 Betaalmethode
4.1 Clusive accepteert diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij Clusive. De beschikbaarheid van betaalmethoden om de Bestelling voor een Evenement te doen kan afwijken per Evenement en / of distributiekanaal.

4.2 De websites en / of het onderdeel van de website dat bedoeld is voor de verkoop van Tickets is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten.

4.3 Clusive heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld op het gebruik van betaalmethoden. Het is daarom mogelijk dat bepaalde betaalmethoden niet voor iedereen beschikbaar zijn.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Clusive kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

5.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Clusive aan de Afnemer nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan Clusive. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten die de Afnemer heeft betaald voor de diensten van Clusive. Clusive aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Afnemer mocht lijden.

5.3 Indien en voor zover Clusive het door de Afnemer betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan Clusive te restitueren is Clusive niet gehouden tot restitutie van het door de Afnemer aan Clusive betaalde bedrag.

5.4 Clusive kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Afnemer voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

5.5 Indien en voor zover Clusive tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, kan de Afnemer daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5.6 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Clusive verlangd kan worden.

5.7 Clusive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Afnemer door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

5.8 Clusive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Clusive; Clusive aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Afnemer, niet geheel worden afgewikkeld door Clusive en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

5.9 Voor zover aansprakelijkheid van Clusive uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Clusive.

Artikel 6 Privacy
6.1 Clusive verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.2 De gegevens zullen door Clusive in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is.

6.3 Indien Afnemer hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Afnemer heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Afnemer zal Clusive deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Clusive alsmede met betrekking tot de door Clusive gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Clusive. Het is de

Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clusive.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 8 Gedragsregels Organisatoren en Locaties
8.1 De Afnemer zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de Locatiehouder geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Clusive de Tickets levert.

8.2 De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Afnemer voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

8.3 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

8.4 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Afnemer verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 9 Wijziging Algemene Voorwaarden
Clusive behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van Clusive.